Ultima actualizare: ianuarie 2023

Regulamentul General privind protecția Datelor cu Caracter Personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) se aplica pe intreg teritoriul Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor celor care ne-au pus la dispoziție datele lor prin participarea la campanii organizate de noi, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită observării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal (“date personale”).

Prezenta Politica explică practicile societății SC FAMILY MEDICAL CENTER SRL, (în continuare denumită “societatea”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către SC FAMILY MEDICAL CENTER SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de SC FAMILY MEDICAL CENTER SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu celelalte reglementări in vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.      

Prin aceasta Politica, SC FAMILY MEDICAL CENTER SRL dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

Suntem SC FAMILY MEDICAL CENTER SRL (denumită în continuare “Societatea”), persoană juridică română cu sediul social în Ploiești, Prahova, , Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino 14 E, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J29/648/2021si având codul fiscal 43883070.

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

FAMILY MEDICAL CENTER SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a desemnat societatea BATTLEGROUP SRL, in calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit in continuare “DPO”), având obligația de a monitoriza respectarea prevederilor GDPR in operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator si de a reprezenta operatorul in relația cu persoanele vizate si cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa in orice moment, in mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politica, utilizând datele de contact de mai jos:

Denumire DPO:  BATTLEGROUP SRL

E-mail DPO: dpo@battlegroup.ro

Web: www.battlegroup.ro

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal prelucrate de noi aparțin clienților direcți ai societății, beneficiar nemijlociți ai serviciilor medicale furnizate de noi, situație in care vom avea calitatea de operator de date personale.

Pentru clienții direcți ai societății, prelucram in calitate de operator următoarele categorii de date personale:

  • nume şi prenume;
  • cod numeric personal;
  • adresa de domiciliu şi/sau reședință;
  • vârsta/data nașterii;
  • semnătura;
  • imaginea (rezultată din înregistrările camerelor video de supraveghere);
  • imaginea (rezultată din investigațiile medicale imagistice);
  • date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);
  • date privind starea de sănătate, inclusiv istoricul medical;
  • date biometrice.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este FAMILY MEDICAL CENTER SRL.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

FAMILY MEDICAL CENTER SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1.    Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

2.    Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3.  Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4.    Corecte și actualizate;

5.    Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6.    Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.   În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării unui contract. Pentru a putea să vă oferim serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

2.   În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm datele personale mai sus menționate, inclusive în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile si instituțiile publice (de exemplu, autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale sau autoritățile din domeniul sănătății).

3.   În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

PRELUCRAREA DATELOR PENTRU CONTACT

FAMILY MEDICAL CENTER SRL va folosi informațiile pe care ni le furnizați prin diverse modalități, (telefonic, prin intermediul formularului electronic de contact de pe site-ului www.famdental.ro sau prin e-mail) exclusiv cu scopul de a da curs solicitării dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal in scopuri comerciale, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici a FAMILY MEDICAL CENTER SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise prin oricare din metodele de contact, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care FAMILY MEDICAL CENTER SRL colaborează și / sau altor terți furnizori de servicii ai FAMILY MEDICAL CENTER SRL. 

Cu toate acestea, FAMILY MEDICAL CENTER SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

FAMILY MEDICAL CENTER SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât cel pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca FAMILY MEDICAL CENTER să aibă acces și la alte date cu caracter personal obținute printr-o interacțiune anterioara a dvs. cu FAMILY MEDICAL CENTER, de exemplu prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea FAMILY MEDICAL CENTER în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. si FAMILY MEDICAL CENTER, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici a societății noastre.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către FAMILY MEDICAL CENTER vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru FAMILY MEDICAL CENTER de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, autorităților statului, partenerilor cu care FAMILY MEDICAL CENTER colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai FAMILY MEDICAL CENTER.              

DURATA STOCĂRII DATELOR

FAMILY MEDICAL CENTER va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a stabili cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

1.    Atunci când acționam in calitate de operator de date personale, vom păstra datele personale întotdeauna pe perioada in care se deruleaza contractul de prestări servicii; de asemnea, putem stoca datele personale si dupa incetarea contractului de prestări servicii, atunci cand avem o obligație legala de pastrare a datelor;

2.    În cazul în care ne contactați pentru o solicitare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării solicitarii dvs.

4.     În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă retrageți consimțământul sau ne solicitați să le ștergem.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, peroanele vizate au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care FAMILY MEDICAL CENTER le prelucrează:

1.        Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2.        Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.

3.        Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

4.        Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă căprelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică FAMILY MEDICAL CENTER) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, FAMILY MEDICAL CENTER) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz FAMILY MEDICAL CENTER) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (FAMILY MEDICAL CENTER) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5.        Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6.        Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim al operatorului.

7.        Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.        Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de FAMILY MEDICAL CENTER.

9.      Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Puteti renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.

10.      Dreptul de a nu fi supus la prelucrarea datelor prin mijloace automate si crearea de profiluri – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul mijloacelor automate si/sau la crearea de profiluri.

FAMILY MEDICAL CENTER nu va prelucreaza datele prin mijloace automate si nu foloseste datele dumneavoastra la crearea de profiluri.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care FAMILY MEDICAL CENTER le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul FAMILY MEDICAL CENTER. Într-o astfel de situație, va fi necesar să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1.    Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

2.    Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor judiciare sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

FAMILY MEDICAL CENTER a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii FAMILY MEDICAL CENTER, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama FAMILY MEDICAL CENTER sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei politici.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut.

In situatia in care prezenta Politica va fi modificata, veti putea identifica momentul actualizarii ei conform datei mentionate la inceputul sau, in cadrul paragrafului Ultima modificare; vă rugam să consultați Politica revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.